Ποιοι είμαστε

Η Ελληνική Ακαδημία Μεταμόσχευσης & Αποκατάστασης Τριχωτού (ΕΛΑΜΑΤ) είναι μια μη-κερδοσκοπική εταιρεία με ιδρυτικά μέλη ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων που ασχολούνται ενεργά με την μη-επεμβατική Αποκατάσταση Τριχωτού και την Μεταμόσχευση Μαλλιών.

Η Ελληνική Ακαδημία Μεταμόσχευσης & Αποκατάστασης Τριχωτού (ΕΛΑΜΑΤ) αποτελεί το εθνικό/τοπικό παράρτημα (Regional Society) της Διεθνούς Εταιρείας Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού, International Society of Hair Restoration Surgery, ISHRS, τηρώντας τις αρχές, τους σκοπούς, τους κανόνες, τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της ISHRS.

 

 Σκοποί της ΕΛΑΜΑΤ

 • Να καθιερωθεί ως η αμερόληπτη και εξειδικευμένη Αρχή για τα θέματα διάγνωσης, μη επεμβατικής αποκατάστασης και Χειρουργικής Αποκατάστασης παθήσεων του Τριχωτού.
 • Να οργανώσει σε ένα σώμα τους Ιατρούς που έχουν εξειδικευτεί ή που ασχολούνται ενεργά με την Χειρουργική Αποκατάσταση του Τριχωτού και τη διάγνωση και την μη επεμβατική αντιμετώπιση παθήσεων του τριχωτού.
 • Η εξέλιξη και η προώθηση της τέχνης και της επιστήμης της σύγχρονης, πρωτοποριακής και τεκμηριωμένης Μεταμόσχευσης & Αποκατάστασης Τριχωτού στην Ελλάδα και η προώθησή της στην Ιατρική κοινότητα και στην ελληνική κοινωνία γενικότερα.
 • Η επίτευξη αριστείας στα αποτελέσματα της διάγνωσης, μη επεμβατικής αποκατάστασης, Μεταμόσχευσης και της Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού γενικότερα, μέσω της παροχής γνώσης και εκπαίδευσης, της προώθησης της συναδελφικότητας, της επιστημονικής έρευνας, της ηθικής και της δεοντολογίας στα Μέλη μας.
 • Η εγκαθίδρυση εκπαιδευτικών μέτρων διαπίστευσης στον τομέα της διάγνωσης, της μη επεμβατικής Αποκατάστασης, της Μεταμόσχευσης και της Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού.
 • Η προώθηση και ενθάρρυνση της πρακτικής της Μεταμόσχευσης και της Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού μόνον από εκπαιδευμένους, πιστοποιημένους και έμπειρους Ιατρούς που έχουν τα προσόντα να εξασκούν αυτού του τύπου τις επεμβάσεις και η εξάσκησή της με τη μεγαλύτερη δυνατή επιδεξιότητα, τέχνη και δεοντολογία.
 • Η ύπαρξη μίας φωνής εκπροσώπησης ενώπιον του Υπουργείου Υγείας και κάθε αρμόδιου Φορέα ή Αρχής σχετικά με θέματα νομοθετικής ρύθμισης και κρίσιμων αποφάσεων σχετικά με το μέλλον της Μεταμόσχευσης και Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού στην Ελλάδα.
 • Η αποδοχή αποκλειστικά των Ιατρών εκείνων που πληρούν αυστηρές ιατρικές, δεοντολογικές, ηθικές και επαγγελματικές προδιαγραφές.
 • Η διατήρηση και η ενθάρρυνση ύψιστης ακεραιότητας και Ιατρικής δεοντολογίας μεταξύ των μελών και άλλων επαγγελματιών Ιατρών/Χειρουργών Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού
 • Η ανάπτυξη και καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μελών, η προώθηση της επαφής μεταξύ αξιοπρεπών, καλλιεργημένων και ηθικών Ιατρών, προκειμένου να εξαπλωθεί, η γνώση, η επιμόρφωση και η σύγχρονη πρακτική στη Μεταμόσχευση και Χειρουργική Αποκατάσταση Τριχωτού.
 • Η προώθηση της συνεχούς επιμόρφωσης, ανταλλαγής ιδεών, γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των μελών που σκοπούν να διατηρήσουν τις δεξιότητες και την τέχνη τους στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.
 • Η ανατροπή της κακής εικόνας της Μεταμόσχευσης και της Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού στην Ελλάδα λόγω των προηγούμενων κακών αποτελεσμάτων σε ασθενείς, λόγω της παραπλανητικής διαφήμισης, της υπερβολικής προώθησης των σχετικών υπηρεσιών εν είδει κοινού προϊόντος και λόγω της έλλειψης ρυθμιστικών διατάξεων.
 • Η ανατροπή της κακής εικόνας της Μεταμόσχευσης και της Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού στην Ελλάδα μέσω της ενημέρωσης και εκπαίδευσης του κοινού σχετικά με τους μύθους και τις αλήθειες της μη επεμβατικής αποκατάστασης, της Μεταμόσχευσης και της Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού και η δημιουργία ενός ανοικτού διαύλου επικοινωνίας με το κοινό.
 • Η προστασία του κοινού από τους μη εκπαιδευμένους Ιατρούς ή, ακόμα περισσότερο, τους μη ιατρούς που, όμως, διενεργούν πράξεις μη επεμβατικής αποκατάστασης, Μεταμόσχευσης και Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού, που θα έπρεπε να διενεργούνται αποκλειστικά από πιστοποιημένο, έμπειρο και κατάλληλα ειδικευμένο Ιατρό.
 •  Η κατάρτιση και η διαπίστευση των μελών της Ακαδημίας με συνεχή εκπαίδευση σε όλες τις πτυχές της μη επεμβατικής αποκατάστασης, Μεταμόσχευσης και Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού, από την ενημέρωση του ασθενούς και το μάρκετινγκ, μέχρι τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία σχετικά με κάθε συναφή διαδικασία.
 • 16. Η επιμόρφωση των ασθενών για τα πραγματικά οφέλη που η Μεταμόσχευση και Χειρουργική Αποκατάσταση Τριχωτού έχει να προσφέρει και παράλληλα η προστασία του κοινού από κακές πρακτικές.

 

Πόροι της ΕΛΑΜΑΤ

 • Οι πόροι της εταιρείας διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.
 • Τακτικοί πόροι είναι το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής των μελών και η ετήσια εισφορά. Το ύψος των ως άνω πόρων προσδιορίζεται και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων.
 • Έκτακτοι πόροι είναι οι εκούσιες συνδρομές πέρα από τις ελάχιστες απαιτούμενες. Προέρχονται από (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): διαφημίσεις, επιχορηγήσεις (από τους αρμόδιους Κρατικούς Φορείς, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Τράπεζες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, κτλ.), από εκδρομές, συνεστιάσεις, λαχειοφόρους αγορές, πωλήσεις (π.χ. ημερολογίων, αναμνηστικών ειδών, κτλ.). και από κάθε άλλη παροχή ή δωρεά ή κληροδότημα ή κληρονομιά καθώς και από τις επιστημονικές εκδηλώσεις, συνέδρια, εκθέσεις και κάθε συναφή εκδήλωση, καθώς και από τις εκδόσεις της και το ψηφιακό περιεχόμενο. Για τις παραπάνω δωρεές και αγοραπωλησίες κινητής ή ακίνητης περιουσίας μεγαλύτερης των χιλίων (1.000) ευρώ απαιτείται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων.

 

Ενέργειες της ΕΛΑΜΑΤ

Για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών η ΕΛΑΜΑΤ θα προβαίνει σε ενέργειες, όπως:

 • εκπόνηση και εκτέλεση επιστημονικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μελετών,
 • διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ομιλιών, συμποσίων, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
 • συνεργασία με επιστημονικούς, διοικητικούς και κοινωνικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
 • παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού και δημοσίευση μελετών και άρθρων σε έντυπα της Ελλάδας και του εξωτερικού,
 • διαλέξεις, συζητήσεις, ενημερωτικές καμπάνιες, προβολές ταινιών, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, εκδρομές, δημοσιεύσεις, προκηρύξεις διαγωνισμών και βραβείων, δημιουργία βιβλιοθήκης, συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων πολιτιστικών φορέων της περιοχής, ισότιμη συνεργασία με άλλους συλλόγους που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς κλπ.

 

Καταστατικό ΕΛΑΜΑΤ

Διαβάστε εδώ το πλήρες καταστατικό της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Ακαδημία Μεταμόσχευσης & Αποκατάστασης Τριχωτού (ΕΛΑΜΑΤ)»

 

Log in

create an account